DEKRET WIZYTACYJNY

dla Parafii p.w. Św. Antoniego w Toruniu

DEKRET

W dniach 21-22 marca 2015 roku, zgodnie z zaleceniem zawartym w kanonie 396 §1 i 2 KPK, odbyła się wizytacja duszpasterska Parafii pod wezwaniem Św. Antoniego w Toruniu, w dekanacie toruńskim drugim. Wizytację, w obecności proboszcza parafii księdza kanonika Wojciecha Miszewskiego, przeprowadził Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki. Ksiądz proboszcz, zgodnie z instrukcją o wizytacji biskupiej, wcześniej złożył pisemne, szczegółowe sprawozdanie o stanie parafii. Wstępne czynności wizytacyjne, w terminie poprzedzającym wizytację, przeprowadzili także dyrektorzy następujących wydziałów Kurii Diecezjalnej Toruńskiej: Ks. Kanonik dr Dariusz Żurański – Wydział Duszpasterski, Ks. Kanonik dr Marian Wróblewski – Wydział Katechetyczny, Ks. Prałat Stanisław Majewski – Wydział Ekonomiczny, Ks. Prałat Jarosław Kwaśniewski – Wydział Budownictwa Kościelnego. Ks. Jacek Kwiatkowski – Wydział Konserwatorski. Sprawozdanie Księdza Proboszcza i protokoły przedwizytacyjne dyrektorów wyżej wymienionych wydziałów kurii stanowią załącznik do niniejszego dekretu, a sugestie w nich zawarte posłużyły za podstawę do określenia wskazań powizytacyjnych.

Wizytacja biskupia zgodnie z załączonym programem szczegółowym obejmowała:

1/ spotkania z wiernymi podczas sprawowania liturgii w kościele parafialnym oraz modlitwy za zmarłych na cmentarzu parafialnym;

2/ odwiedziny osób chorych w ich domach;

3/ rozmowy z kapłanami pracującymi w parafii i ze wspólnotą Księży Salezjanów, którzy na terenie parafii posiadają dom zakonny i prowadzą szkołę katolicką ;

4/ spotkania z radą parafialną, liturgiczną służbą ołtarza i pracownikami świeckimi;

5/ lustrację kościoła, plebanii, cmentarza, zabytkowego kościoła filialnego na Barbarce oraz sprawdzenie kancelarii i ksiąg parafialnych;

6/ spotkania z mieszkańcami DPS i podopiecznymi Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman zaplanowano w Oktawie Świąt Wielkanocnych br.

Stwierdzono, iż zalecenia poprzedniej wizytacji, którą przeprowadził Biskup Diecezjalny Andrzej Suski w dniu 28 listopada 2010 zostały zrealizowane.

Parafia p.w. Św. Antoniego w Toruniu przeżywa dynamiczny rozwój w wymiarze duchowym i materialnym. W okresie od ostatniej wizytacji dzięki dobrej współpracy rad, duszpasterskiej i gospodarczej, z ks. proboszczem kanonikiem Wojciechem Miszewskim, ukończono prace związane z aranżacją wnętrza świątyni, doprowadzając do jej konsekracji. Wybudowana została też dzwonnica, powiększono parafialny cmentarz, upiększono otoczenie kościoła, domu parafialnego i plebanii. Na bieżąco prowadzone są inwestycje związane z zabytkowa kaplicą i jej otoczeniem na Barbarce. Należy podkreślić zaangażowanie wiernych w prace budowlano-administracyjne, czego wyrazem jest troska o upiększanie świątyni i jej otoczenia oraz na bieżąco dokonywane prace związane z wykończeniem i adaptacją pomieszczeń przeznaczonych do spotkań z wiernymi, a także dbałość o ich wystrój i funkcjonalność m.in. przez zakup nowoczesnego sprzętu mulitmedilanego.

Na uznanie zasługuje duchowy rozwój parafii w oparciu o kult Bożego Miłosierdzia wyrażony umiejętnym powiązaniem czci patrona parafii św. Antoniego z kultem współczesnych świętych, czczonych jako obrońców godności i świętości ludzkiego życia i rodziny. Kontynuując pogłębiony duchowo kierunek duszpasterstwa należy, jak dotąd, dokładać wszelkich starań, by wierni świeccy mogli rozwijać bogactwo charyzmatów Kościoła w sprawdzonych strukturach Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym, różnych grupach modlitewnych, liturgicznych i misyjnych, również w Kołach Różańcowych, Chórze Parafialnym, Kręgu Misyjnym. W parafii posługują stali lektorzy, akolici i diakon. Z uznaniem trzeba podkreślić, iż każdej niedzieli osobom starszym wiekiem i schorowanym, gdy o to proszą, zanoszona jest Eucharystia. Duszpasterze są też otwarci na współpracę z mieszkańcami DPS i uczestnikami warsztatów terapeutycznych, którym posługują na miarę potrzeb. Należy podkreślić także dobrą współpracę na gruncie nauczania religii i katechezy sakramentalnej z dyrekcjami szkół znajdujących się na terenie parafii, w tym z Księżmi Salezjanami, którzy prowadzą szkołę katolicką, a także z wychowawcami i katechetami świeckimi, którzy uczą w tych szkołach. Między innymi dzięki tej współpracy, właściwie rozwija się praca duszpasterska z dziećmi i młodzieżą, czego wyrazem są grupy: scholi, ministrantów, lektorów, harcerzy, a także świetlica „Antoninek”.

Księdzu Proboszczowi Kanonikowi Wojciechowi Miszewskiemu i posługującym w parafii kapłanom, dziękuję za ich pełną oddania pracę. Członkom rad i grup parafialnych, rodzicom zatroskanym o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, osobom starszym wiekiem i dotkniętym cierpieniem wyrażam serdeczne podziękowanie za współpracę w duchu nowej ewangelizacji. Na trud wiernej służby Chrystusowi w Kościele, zwłaszcza w budowaniu duchowych więzi, z serca błogosławię.

 

+Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

          Diecezji Toruńskiej

Toruń, dnia 24 marca 2015 r.