DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

guadalupeWe wtorek 25 marca 2014 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie w naszym kościele w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00 złożymy przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Pół godziny wcześniej odmówimy różaniec w intencji adoptowanych dzieci oraz podejmujących przyrzeczenie. 

NAJCZĘŚCIEJ   STAWIANE PYTANIA  i  ODPOWIEDZI

1. Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odma­wianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bo­lesnej, światła lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, ado­racja Najświętszej Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałoga­mi, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe mo­dlitwy, (litanie, nowenny, koronki…). Należy podej­mować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.

3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obo­wiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

 4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Pol­ski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprze­strzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej mo­dlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zanie­dbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czyn­nikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

6. Kto może podejmować duchową adopcję.

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, męż­czyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć duchową adopcję ?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod wa­runkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowości  będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, ze Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością ro­dziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13.   Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchowa adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krót­kiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

14.  Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentałnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15.  Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?

Tak.

16.   Czy przyrzeczenia duchowej adopcjimuszą być składane w formie uroczy­stej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były prze­prowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17.  Czy duchową adopcję mogą podejmo­wać osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełno­sprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

18.  W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jed­ną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamię­tania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i za­kończenia modlitwy.

19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

  • pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
  • uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
  • skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń. 

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.