DZIENNY DOM OPIEKI

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. W dziennym domu opieki medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

Do dziennego domu opieki medycznej mogą być przyjęte osoby:

 •  bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności,
 • którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego,
 •  u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie,
 • którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Z usług dziennego domu opieki medycznej nie mogą skorzystać:

 • osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.

Czas pobytu:

 • od 30 do 120 dni roboczych
 • 5 dni w tygodniu.

Zakres świadczeń udzielanych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne raz na kwartał).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Odpłatność za usługi?

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny

DDOM W TORUNIU funkcjonuje od 01.09,2020r

Więcej informacji 

Centrum Koordynacji Opieki Medycznej Tel. 56 6528917