Klub Samopomocy WRZOS

Zapraszamy do nowopowstałego Klubu Samopomocy WRZOS mieszczącego się w siedzibie CISTOR na ul.: Stokrotkowej 22 w Toruniu.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby starsze, niepełnosprawne,  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, wymagające opieki lub wsparcia przy czynnościach dnia codziennego.

Klubu WRZOS otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Oferujemy codzienne zajęcia terapeutyczne i animacyjne jak również informacyjne i edukacyjne oraz ciepły posiłek.

Działania realizowane w Klubie mają na celu:

  • podtrzymanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi,
  • zagospodarowanie czasu wolnego,
  • integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym i rodzinnym,
  • utrzymanie aktywności i społecznej i obywatelskiej,
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia,
  • wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych oraz zapobieganie odizolowaniu uczestników od rodzin i środowiska lokalnego.

Uzupełnieniem codziennych zajęć będzie możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa. 10 razy w miesiącu dyżur będą pełnili prawnik, psycholog, pedagog lub dietetyk, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Okresowo organizowane są również bezpłatne wyjazdy/wyjścia mające na celu modelowanie zdrowych sposobów spędzania czasu wolnego połączone z edukacją kulturalną.

Ponadto Klub Samopomocy prowadzi również zajęcia dla otoczenia osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które na co dzień doświadczają problematyki niepełnosprawności. Zajęcia są przeprowadzane przy wykorzystaniu rożnych metod, a ich głównym założeniem jest udzielenie wsparcia i integracja osób znajdujących się w podobnej sytuacji i borykających się z podobnymi problemami. Mają one na celu podniesienie kompetencji życiowych tych osób i nabycie przez nie umiejętności przezwyciężania niepowodzeń. Spotkania ze specjalistami są szansą na dzielenie się doświadczeniami na temat opieki nad osobą zależną, pozwalają na wyrażanie potrzeb, oczekiwań i emocji.

Kontakt:

CISTOR® Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22
87-100 Toruń
tel. / fax : 56 654 92 79
tel.: 56 654 69 61
cistor@cistorsps.pl

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!