Książka „Św. Barbara i Barbarka”

Książka "Barbara i barbarka"Nowość Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego – „Św. Barbara i Barbarka”

Nakładem Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego ukazała się książka „Św. Barbara i Barbarka”. Publikacja ta jest pokłosiem sympozjum popularnonaukowego pt. „Św. Barbara i Barbarka”, które miało miejsce dnia 4 XII 2004 r. w parafii św. Antoniego w Toruniu. Sympozjum zostało zorganizowane przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Parafię św. Antoniego w Toruniu i Szkołę Leśną na Barbarce. Godnym podkreślenia jest fakt, że odbyło się ono w dzień liturgicznego wspomnienia św. Barbary.

Impulsem do zorganizowania tego spotkania stało się przede wszystkim zauważalne w ostatnim czasie coraz żywsze zainteresowanie podtoruńską Barbarką. Dotyczy to działań podejmowanych przez parafię św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, w której granicach znajduje się interesujący nas teren, jak i powołanej niedawno do istnienia w samej Barbarce Szkoły Leśnej, która stała się środowiskiem wielu akcji mających na celu wypromowanie tego pięknego miejsca.

Pamięć o Barbarce przekłada się w sposób bezpośredni na zainteresowanie postacią św. Barbary. Chociaż jej kult w XX wieku uległ w całym Kościele znacznemu osłabieniu, to jednak nadal istnieją miejsca na mapie Polski, w których jest on ciągle żywy. Jednym z nich jest na pewno podtoruńska Barbarka. Nie zapominajmy, że to przecież od jej wielowiekowej obecności w tym miejscu wzięła się nazwa miejscowości, a jej centralne miejsce zajmowała zawsze kaplica poświęcona świętej męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Oddana do rąk czytelników publikacja składa się przede wszystkim z tekstów wygłoszonych podczas sympozjum. Nadmienić trzeba, że tekst p. Janiny Kruszelnickiej, na skutek jej choroby, w skróconej wersji, został przedstawiony przez jej męża prof. Zygmunta Kruszelnickiego.

Duże zainteresowanie historią Barbarki, przy równoczesnym braku publikacji o tym miejscu, sprawiły, że postanowiono dodać do pracy kilka innych tekstów, autorstwa: Stefanii Jarosz, Tadeusza Chrzanowskiego, Roberta Zadury, Wandy i Bogusława Perczaków oraz ks. Bogusława Dygdały. Ten ostatni tekst, co prawda wykracza poza historię Barbarki, stanowi jednak istotne rozwinięcie ukazujące rozmiar kultu św. Barbary na terenie diecezji chełmińskiej.

Dziękujemy autorom wszystkich tekstów, dzięki którym stan wiedzy o św. Barbarze i Barbarce ulegnie znacznemu rozwinięciu. Podjęte tematy nie zostały oczywiście wyczerpane. Pozostaje jeszcze wiele wątków, które można kontynuować w przyszłości i należy mieć nadzieję, że doczekamy się kolejnych publikacji o św. Barbarze i Barbarce.

Waldemar Rozynkowski
Ks. Wojciech Miszewski

W niedzielę 11 grudnia br. o godz. 16.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego odbędzie się promocja tej książki.