Tytuł profesora dla naszego Parafianina, diakona Waldemara Rozynkowskiego

W. Rozynkowski ATT00250Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 5 czerwca 2014 roku nadał dk. Waldemarowi Rozynkowskiemu tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Uroczystość wręczenia aktu nadania tytułu profesora miała miejsce 25 czerwca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Profesor urodził się w 1968 roku w Chełmnie. Edukację rozpoczął w 1975 r. w Szkole Podstawowej w Dubielnie. Od 1983 r. naukę kontynuował w LO w Chełmży. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1987 roku dalszą naukę podjął na kierunku historia na UMK w Toruniu. Studia ukończył dnia 9 czerwca 1992 r. Pracę magisterską: Papowo Biskupie w czasach panowania zakonu krzyżackiego na terenie ziemi chełmińskiej napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Czacharowskiego.

Od października 1994 r. uczestnik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych. Dnia 28 kwietnia 1999 r. obronił rozprawę doktorską p.t.: Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego (promotor: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski).

Pogłębiając swoje zainteresowania historią Kościoła oraz teologią w 2001 r. ukończył studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską z teologii duchowości: Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na duchowość Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Ireneusza Werbińskiego. Diakon stały diecezji toruńskiej (święcenia 5 XI 2011 r.).

Od dnia 1 października 1999 r. pracuje na stanowisku adiunkta, a od stycznia 2011 r. profesora UMK w Instytucie Historii i Archiwistyki.

Dnia 13 listopada 2007 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: historia średniowiecza i historia kościoła.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących zagadnieniach: dzieje państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, badania nad siecią parafialną w diecezjach pruskich, zakon krzyżacki jako korporacja religijna, kult świętych, dzieje religijności, historia zakonów i zgromadzeń zakonnych w Polsce, represje wobec Kościoła w Polsce po II wojnie światowej, historia regionalna.

Członek: komitetu redakcyjnego Toruńskiego Słownika Biograficznego, komitetu redakcyjnego czasopisma Rocznik Grudziądzki, Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Toruńskiej, Komisji Historycznej procesu beatyfikacyjnego ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka.

Członek: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Miłośników Torunia (członek zarządu), Towarzystwa Naukowego w Toruniu (przewodniczący Wydziału I), Internationalen Historischen Kommision zur Erforschung des Deutschen Ordens.

Od 2011 roku przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne w województwie kujawsko-pomorskim.