DUCHOWA ADOPCJA

Najczęściej stawiane pytania i odpowiedzi

W sobotę 25 marca przeżywamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzoną w kościele jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W dzisiejszym biuletynie parafialnym znajdziemy obszerne informacje o dziele Duchowej Adopcji, którą pragniemy podjąć także w naszej parafii. Jan Paweł II wołał: „Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się…” Uroczyste ślubowanie zostanie przeprowadzone w naszej parafii w Uroczystość Zwiastowania 25 marca podczas Mszy św. o godz. 8.30. Na uroczystość prosimy przynieść wypełnione deklaracje. Osoby, które podejmą Duchową Adopcję zostaną wpisane do specjalnej księgi. Mamy nadzieję, że wielu naszych parafian odpowie na ten apel. Na tydzień przed I rocznicą śmierci Jana Pawła II niech będzie to dla Niego nasz duchowy dar. Patronką wszystkich podejmujących Duchową Adopcję jest Matka Boża z Guadelupe w Meksyku.

 1. Co to jest duchowa adopcja?
  Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej, światła lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
 2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
  Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszej Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki…). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania.
 3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?
  Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.
 4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
  Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.
 5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
  Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.
 6. Kto może podejmować duchową adopcję?
  Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
 7. Ile razy można podjąć duchową adopcję ?
  Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.
 8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?
  Tak.
 9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
  Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
 10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?
  Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
 11. Skąd pewność, ze Bóg wysłucha mojej modlitwy?
  Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
 12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
  Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
 13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
  Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchowa adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
 14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentałnych?
  Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
 15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?
  Tak.
 16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcjimuszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?
  Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.
 17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?
  Tak. Mogą podejmować prywatnie.
 18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
  Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.
 19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?
  – pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją, – uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele, – skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

  MODLITWA CODZIENNA
  Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

  CENTRALNY OŚRODEK KRZEWIENIA DUCHOWEJ ADOPCJI – JASNA GÓRA
  tel. (0-34) 377 77 77
  o. Stanisław Jarosz OSPPE
  42-225 Częstochowa, uL ks. A. Kordeckiego 2
  tel. O 602 391 013

  FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (Ja………………………………………) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2006 roku w Święto Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:
  – odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
  – codziennie odmówić jedną tajemnicę (jedną dziesiątkę) różańca,
  – moje dobrowolne postanowienia:

  imię i nazwisko:……………………………………………………….
  adres: …………………………………………………………….
  telefon: …………………………………….……………………..
  parafia: ……………………………………………………………
  podpis