Służba liturgiczna

Przy ołtarzu Pana

Kim jest ministrant? „Ministrare” z języka łacińskiego oznacza „służyć”. Ministrant jest więc osobą, która ma służyć, pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też innych nabożeństw. Przez swoją posługę tak blisko ołtarza ministrant usługuje nie tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas każdej Msza Święta. Posługa ministrancka i lektorska to wielki dar bycia blisko Boga. Ministranci i Lektorzy stoją obok ołtarza i obok kapłana, obok ofiary i ofiarnika i mają wyraźny zewnętrzny udział w sprawowanych obrzędach. Dlatego tak bardzo istotna jest formacja Liturgicznej Służby Ołtarza. W naszej parafii dokonuje się ona poprzez cotygodniowe zbiórki ministranckie, które mają miejsce w każdą sobotę o godz. 11:00. Spotkania formacyjne służą przede wszystkim nawiązaniu i podtrzymywaniu więzi w środowisku ministranckim i lektorskim. Umiejętności wspólnego spędzania wolnego czasu jak też wyrazem wzajemnej troski o siebie. Służą temu, formacyjne spotkania, gry, zabawy, wycieczki rowerowe, uczestnictwo w diecezjalnym turnieju piłki nożnej oraz wspólny wyjazd wakacyjny.

Pełniący funkcję przy ołtarzu Pańskim mają określone obowiązki. Ministranci zobowiązani są do dwóch dyżurów w tygodniu oraz dyżuru niedzielnego. Dyżury nagradzane są punktami. Za obecność na wyznaczonym dyżurze ministrant otrzymuje + 5 pkt. Brak obecności również nagradzany jest punktami i wynosi – 5 pkt. Obecność na sobotniej zbiórce formacyjno – liturgicznej wynosi + 10 pkt. Nieobecność – 10. Nagradzanie punktacją mobilizuje do systematycznej, wiernej i wzorowo wypełnianej służby przy ołtarzu. Każdego miesiąca punktacja jest sumowana i wybierany zostaje ministrant miesiąca oraz w ocenie rocznej ministrant roku. Zwycięzca jest przedstawiany jako wzór sumienności i gorliwości w wypełnianiu swoich liturgicznych obowiązków. Zwycięstwo w plebiscycie miesięcznym i rocznym jest nagradzane nagrodami w postaci wyjścia do kina bądź innych atrakcyjnych upominków. Ocenie podlega również postawa ministranta podczas liturgii, spełnianie posług względem ołtarza. Największą radością dla każdego kandydata na ministranta jest uroczyste wprowadzenie w posługę ministrancką. W naszej parafii ostatnia taka uroczystość odbyła się 23 listopada 2008 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata podczas Mszy świętej o godz. 9:00, gdzie szesnastu kandydatów do służby przy ołtarzu Pańskim zostało ustanowionych ministrantami. Po przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany z imienia i nazwiska kandydat odpowiadał jestem, ksiądz Proboszcz Wojciech Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Następnie Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia komży i kołnierzy. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna św. Antoniego wzbogaciła się o nowych szesnastu ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci złożyli przysięgę, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania ministranckiego oraz zobowiązali się do wypełniania świętych czynności pobożnie i gorliwie. Mamy nadzieję, że radość z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z grona nowo ustanowionych ministrantów o co gorąco dobrego Boga prosimy.

Kolejnym etapem w formacji ministranckiej jest czas kiedy ministranci stają się kandydatami do posługi lektorskiej. Kim jest Lektor? Lektor – posługa w Kościele wiążąca się z odczytywaniem podczas liturgii i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o błogosławieństwo). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz. Lektorzy stanowią filary Liturgicznej Służby Ołtarza. Swoją posługę wykonują sumiennie i gorliwie, również według określonych struktur.

Chlubą naszej parafii jest posługa Lektorów Seniorów, gdzie całymi rodzinami Ojcowie wraz ze swoimi synami pełnią posługę przy ołtarzu. Jest to wyraz wielkiego świadectwa i apostolstwa Ojców względem swoich synów.

Wszystkich chłopców, młodzież męską jak i dorosłych mężczyzn zapraszamy do posługi przy Ołtarzu Pańskim dla większej chwały Boga. Króluj nam Chryste!!!

ks. Rafał Bochen