ŚWIĘCENIA DIAKONATU WALDEMARA ROZYNKOWSKIEGO

W najbliższą sobotę 5 listopada 2011 roku o godz. 15.30 w naszym kościele przeżywać będziemy po raz pierwszy w historii parafii uroczystość święceń diakonatu. Nasz parafianin, p. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski otrzyma te święcenia z rąk biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego. Serdecznie zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

p. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

p. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

KILKA SŁÓW O SOBIE

Urodziłem się w 26 października 1968 roku w Chełmnie, sakrament chrztu otrzymałem 17 listopada 1968 roku w parafii w Sarnowie, sakrament bierzmowania 3 października 1981 roku w parafii Papowo Biskupie. Edukację rozpocząłem w roku 1975 w Szkole Podstawowej w Dubielnie. Po jej ukończeniu w 1983 roku naukę kontynuowałem w Liceum Ogólnokształcącym w Chełmży. Egzamin dojrzałości zdałem w 1987 roku i dalszą naukę podjąłem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia na kierunku historia, w zakresie specjalności nauczycielskiej, ukończyłem dnia 9 czerwca 1992 roku. Pracę magisterską p.t.: „Papowo Biskupie w czasach panowania zakonu krzyżackiego na terenie ziemi chełmińskiej” napisałem na seminarium średniowiecznym pod kierunkiem prof. Antoniego Czacharowskiego.

W 1993 roku zawarłem związek małżeński, z żoną Hanią. Poznaliśmy się w Duszpasterstwie Akademickim prowadzonym przez OO. Jezuitów w Toruniu. Naszym duszpasterzem akademickim był o. Kazimierz Kubacki. Mamy trójkę dzieci, syna Adama (16 lat) i dwie córki: Ewę (11 lat) i Agatę (8 lat).

W latach szkolnych 1992-1994 pracowałem jako nauczyciel historii i religii w: Szkole Podstawowej nr 6, Centrum Kształcenia Ustawicznego (Pl. Św. Katarzyny) oraz w Społecznej Szkole Podstawowej „Edukacja” w Toruniu.

Podczas studiów rozpocząłem także naukę w Studium Teologicznym w Toruniu. Po zmianach diecezjalnych (w 1992 roku powstała Diecezja Toruńska), ukończyłem Kolegium Teologiczne Diecezji Toruńskiej (1995 rok). Od roku akademickiego 1996/1997 do 2001 roku prowadziłem w tym Kolegium wykłady z historii Kościoła. Po powołaniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w roku akademickim 2001/2002 prowadziłem ćwiczenia z historii Kościoła na studiach dziennych oraz wykłady z historii Kościoła na studiach zaocznych.

Dnia 14 stycznia 1995 roku ukończyłem Studium Życia Rodzinnego Diecezji Toruńskiej. Dzięki temu posługiwałem w poradnictwie rodzinnym, między innymi współorganizowałem kilkanaście edycji kursów przedmałżeńskich.
Od października 1994 roku byłem uczestnikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. W okresie od września 1997 roku do czerwca 1998 roku, na zaproszenie katolickiej wspólnoty „Le Verbe de Vie” (Słowo Życia) z Belgii przeżywałem wraz z rodziną tzw. Rok Szabatowy. Był to czas modlitwy, formacji biblijnej oraz poznawania życia we wspólnocie, którą tworzyły: małżeństwa, osoby konsekrowane oraz samotne.

Dnia 28 kwietnia 1999 roku obroniłem rozprawę doktorską p.t.: „Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego”. Promotorem rozprawy był prof. Stefan Kwiatkowski. Dnia 11 maja 1999 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mi stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.
Pogłębiając swoje zainteresowania teologiczne dnia 27 lutego 2001 roku ukończyłem studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską z teologii duchowości, p.t. „Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na duchowość Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej”, napisałem pod kierunkiem ks. prof. Ireneusza Werbińskiego.

Od dnia 1 października 1999 roku pracuję w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, najpierw na stanowisku adiunkta, a od lutego 2011 roku na stanowisku profesora UMK.

W 2002 roku otrzymałem medal: Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej. Od 2004 roku, za zgodą ordynariusza diecezji kaliskiej ks. biskupa Stanisława Napierały, prowadzę wykłady z historii Kościoła dla wspólnoty Mniszek Kamedułek w Złoczewie.
Dnia 13 listopada 2007 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mi, po pozytywnym przebiegu kolokwium habilitacyjnego, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: historia średniowiecza i historia kościoła.
Jestem członkiem między innymi: Polskiego Towarzystwa Historycznego, komitetu redakcyjnego Toruńskiego Słownika Biograficznego, uczestniczę w pracach Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu, Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Toruńskiej, Zarządu Towarzystwa Miłośników Torunia, komitetu redakcyjnego czasopisma „Rocznik Grudziądzki”, Wydz. I Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Komisji Historycznej procesu beatyfikacyjnego ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na następujących zagadnieniach: dzieje państwa zakonu krzyżackiego w Prusach, badania nad siecią parafialną w państwie zakonu krzyżackiego w średniowieczu, kult świętych w średniowieczu: w państwie zakonu krzyżackiego oraz w Polsce, zakon krzyżacki jako korporacja religijna, wybrane aspekty z dziejów religijności w średniowieczu, represje wobec Kościoła w Polsce po II wojnie światowej, historia regionalna: dzieje Kościoła na Pomorzu i Kujawach, w tym szczególnie zagadnienia: dzieje parafii, historia zakonów i zgromadzeń zakonnych, kult świętych, bractwa i stowarzyszenia religijne świeckich. Jestem autorem przeszło 300 publikacji, w tym kilkunastu książek.
Brałem udział w pracach I Synodu Diecezji Toruńskiej. Od 2003 roku jestem członkiem i jednocześnie przewodniczącym Diecezjalnej Radu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej. Od 2009 roku pełnie posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej, a następnie stałego lektora i akolity w parafii św. Antoniego na Toruńskich Wrzosach.

Ważną rolę na drodze osobistego rozwoju wiary, jak i odkrywania swojego miejsca w Kościele, odegrały w moim życiu różne wspólnoty i grupy religijne. Od szkoły podstawowej byłem ministrantem, a od rozpoczęcia studiów (1987 rok) uczestniczyłem w formacji prowadzącej ku dojrzałości chrześcijańskiej w: Ruchu Odnowa w Duchu Świętym, Ewangelizacyjnych Komórkach Parafialnych, Domowym Kościele Ruchu Światło-Życie itd. Obecnie wspólnie z żoną jesteśmy na Drodze Neokatechumenalnej.

Waldemar Rozynkowski

Żona i dzieci naszego diakona

Żona i dzieci naszego diakona