Umiłowani Diecezjanie

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jest to pielgrzymka wiary do źródła prawdy, miłości i pokoju.

Jezus jest źródłem prawdy o Bogu i człowieku. U kresu swego ziemskiego życia potwierdził to słowami: „Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dzięki tej prawdzie wiemy, kim jesteśmy i dokąd zamierzamy, znamy sens swego życia oraz jego prawdziwe wartości. Kto idzie za Chrystusem, ten nie chodzi w ciemności, ale ma światło życia.

Jezus jest źródłem miłości. Będąc posłaną na świat miłością Ojca, objawia to wyraźnie słowami: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). A ponieważ umiłował nas do końca, bezgranicznie, pragnął, abyśmy żyli na co dzień Jego miłością i przekładali ją na życie wspólnotowe: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).

Jezus jest naszym pokojem. Daje nam pokój, nie tak, jak daje go świat. Chrystusowy pokój zamieszkuje w ludzkich sercach i sumieniach, burzy mury uprzedzeń i wrogości, polega na pojednaniu z Bogiem i ludźmi.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, życzymy serdecznie całej rodzinie diecezjalnej tych darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić.

+Andrzej Suski
+Józef Szamocki

Toruń, Boże Narodzenie dnia 2011 roku